Kambodža

2020: Inovace studijního programu a podpora prakticky zaměřených závěrečných prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža

Hlavním cílem projektu je zvýšení odbornosti a úrovně vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím inovace existujícího programu a podpory prakticky zaměřených závěrečných prací na lesnické fakultě RUA, prostřednictvím spolupráce s experty z MENDELU. Projekt také cílí k prohloubení spolupráce mezi Faculty of Forestry and Environment RUA a Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU, předání know-how českých expertů a rozšíření vědecké spolupráce, která umožní budoucí společnou publikační činnost.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničí ČR a jeho celkový rozpočet je 1 115 000 Kč.

2019: Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža

Rozvojovým záměrem projektu bylo zlepšení hospodaření s národními přírodními zdroji Kambodže, a to díky zvýšení úrovně praktického vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v environmentální oblasti. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení odbornosti a úrovně vysokoškolského vzdělávání, terénního výzkumu a publikační činnosti na lesnické fakultě RUA. Toho mělo být dosaženo prostřednictvím spolupráce s experty z MENDELU na budování kapacit studentů a učitelů v oblasti terénních výzkumů, jejich designu, provedení a sběru dat v rámci prakticky zaměřených závěrečných prací. Dále proběhla realizace modulu praktické výuky pro studenty s účastí zaměstnanců RUA a zástupců z provozu lesnického sektoru, realizace společného výzkumného záměru a realizace školení na zpracování dat a psaní vědeckých publikací.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a jeho celkový rozpočet byl 1 060 000 Kč.

2017-2018 Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža

Od dubna 2017 realizovala Mendelova univerzita v Brně projekt v Kambodži s názvem “Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža” v rámci programu “Vysílání učitelů”. Royal University of Agriculture (RUA) je univerzita svým zaměřením velmi blízká Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU). Cílem tohoto projektu bylo prohloubení spolupráce mezi Faculty of Forestry Sciences RUA a Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU, předání know-how českých expertů a zahájení vědecké spolupráce, která by umožnila budoucí společnou publikační činnost. Projekt byl zaměřen na zavedení praktického vzdělávání v terénu formou blokové výuky, které je pro studenty lesnických oborů zásadní a na RUA se neprováděl. Vyučujícím z RUA byly předány ověřené výukové plány a postupy a byla s nimi zahájena společná výzkumná činnost s novými technologiemi využívanými v ČR.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a jeho celkový rozpočet byl 2 112 000 Kč.

Závěrečné exkurze projektu 2018