Jemen

Jemenská republika – ostrov Sokotra

Základní seznámení s projekty na ostrově Sokotra

Projekty na Sokotře se dají rozdělit do osmi celků – osmi etap., jedná se o šest projektů rozvojové spolupráce a dva vzdělávací projekty:

1/ 1999-2001:Tvorba ekologické sítě a agrolesnická, výchovná a kulturní východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Sokotra

Projekt MZe, MZV; řešitel: FOA (Nadační fond pro organické zemědělství), subdodavatelé MZLU, Národní muzeum, ČZU

1. etapa BUČEK, A., PAVLIŠ, J., ADOLT, R., HABROVÁ, H., JELÍNEK, P. (2001): Final Report of the Project ”Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen)”. Msc, Praha. 233 pp.

PAVLIŠ, J. ET AL (2001): Plant Your Tree. FOA, MZLU. Instructional manual for tree planting in Yemen (En., Ar.)

Zájem o realizaci tohoto projektu projevila jemenská strana a oficiální zástupci ostrova již v roce 1997 prostřednictvím našeho Chargé d´affaires, který v tomto roce podal předběžný návrh projektu na MŽP ČR. Vláda Jemenské republiky ve stejném roce 1997 rozhodla o rozvojových prioritách pro sokotránské souostroví, záměry a výhledový plán rozvoje souostroví do roku 2010 byl řešen návrhem ”Master Planu” vypracovaného pro jemenskou vládu a financovaného EC a UNDP. V návrhu projektu bylo předpokládáno využití české metodiky tvorby ekologických sítí, která je kompatibilní s postupem užívaným v zemích Evropské unie. Cílem projektu bylo ověření současného stavu ostrovních biotopů, vymezení ekologicky významných krajinných segmentů a vytvoření návrhu pro vymezení ekologické sítě pro zachování endemických druhů rostlin a zvířat a též vytvoření rámce pro trvale udržitelné agrolesnické hospodaření místní komunity. V první fázi projektu byly získávány a vyhodnocovány elementární informace o přírodních podmínkách Sokotry a jejich ovlivnění člověkem, především pastvou dobytka, která je dlouhodobě hlavním zdrojem obživy místní populace a byla zpracována první předběžná verze geobiocenologického klasifikačního systému, jehož jednotky jsou nezbytnými prostorovými rámci pro plánování agrolesnických opatření. Výchovné aktivity byly soustředěny především na děti, pro které byla připravena brožura o vysazování stromů. Původní tým řešitelů ve složení Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. a Dr. Ing. Jindřich Pavliš z MZLU a Ing. Bohumil Pražan z Národního muzea byl postupně rozšířen o další členy. V roce 1999 o Prof. RNDr. Karla Šťastného a Prof. RNDr. Vladimíra Bejčka z České zemědělské univerzity a v dalších letech o pracovníky MZLU v Brně Ing. Petra Jelínka, Ph.D. (2000), Ing. Radima Adolta a Ing. Hanu Habrovou (2001).

2/ 2002-2004:Tvorba ekologické sítě a agrolesnická, výchovná a kulturní východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Sokotra”.

Projekt MZe, MZV. Řešitel: FOA (Nadační fond pro organické zemědělství), subdodavatelé MZLU, Národní muzeum, ČZU,

PAVLIŠ, J. & HABROVÁ, H. (eds.) (2004): Final Report of the Project: Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen), part B: Agroforestry and Ecological Network, 126 pp, 5 aps. MUAF Brno. MSc (EN), 158 p. (CZ).

HABROVÁ, H., BUČEK, A., ADOLT, R., KRÁL, K., PAVLIŠ, J., KOBLÍŽEK, J. (2004): Zpráva o výsledcích řešení projektu v roce 2003 ”Tvorba ekologické sítě, agrolesnická, kulturní a výchovná východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Sokotra”, část B: Agrolesnictví a ekologická síť, 23 stran, 5 příloh. MSc.

PAVLIŠ, J., HABROVÁ, H., KRÁL, K. (2002): Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen). Závěrečná zpráva za rok 2002. Brno. 43 str.

Po ukončení první etapy projektu v roce 2001 se ukázalo, že spojení tvorby ekologické sítě s agrolesnickými opatřeními a výchovnými aktivitami je v podmínkách pastevní krajiny v aridní tropické oblasti s islámskou kulturou velmi účelné. Ve druhé etapě v letech 2002-2004 byl realizační tým projektu rozdělen na dvě části, přičemž kolektiv z MZLU odborně odpovídal za agrolesnickou část a tvorbu ekologické sítě. V této etapě byla vytvořena mapa vegetačních stupňů a klasifikace typů biotopů s využitím dat dálkového průzkumu Země, na základě výsledků z první etapy byly rozpracovány agrolesnické aktivity a také se pokračovalo ve výzkumech stromových populací, především dračinců. Do řešení projektu byli z MZLU v Brně zapojeni kromě již zmíněných expertů z první etapy (Dr. Pavliš, Doc. Buček, Ing. Habrová, Ing. Adolt) též Ing. Kamil Král (2002), Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc. (2003), Doc. Dr. Ing. Petr Maděra, RNDr. Martin Culek a z FSS MU Mgr. Pavel Klvač (všichni 2004).

3/ 2006:Conserving Biodiversity of Socotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation”.

Řešitel: MZLU, donor: CIDA (Canadian International Development Agency), MZV.

Pavliš, J., Habrová, H. Conserving Biodiversity of Socotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation. Brno. 2006. MSc.

Z důvodu žádosti jemenské strany bylo velmi žádoucí podpořit i v roce 2006 s pomocí CIDA a Rozvojového střediska ÚMV/MZV agrolesnický komponent předchozího projektu, jehož hlavním cílem bylo zmírnit chudobu domorodých obyvatel a stimulovat náhradní zdroje trvale udržitelné obživy podporující zároveň ochranu životního prostředí. Trajektorie úspěchu tohoto komponentu české rozvojové iniciativy se totiž v terénním reálu dostala do kulminační fáze v závěru projektu – v kalendářním r. 2004, kdy reálné výstupy a praktické výsledky projektu nastartovaly lavinu poptávky domorodých obyvatel, která již nemohla být saturována. Cílem projektového návrhu bylo obecně zmírnění chudoby domorodých obyvatel, zejména žen (které fakticky vykonávají hlavní zemědělské práce), a pozitivní ovlivnění jejich vztahu k životnímu modelu trvale udržitelného hospodaření ve vztahu k ochraně životního prostředí. Počátkem této cesty v lokálních podmínkách Sokotry bylo naučit domorodce obnovovat dřeviny, přičemž nejvhodnějším počátkem trvale udržitelného využívání prostředí byla podpora zakládání rodinných zahrad s využitím přijatelných druhů zeleniny a ovoce v kombinaci s multifunkčními endemickými dřevinami, které místním obyvatelům poskytují bezprostřední užitek (ovoce, dřevo, krmivo pro dobytek). Do projektu byli zapojeni Doc. Pavliš, Doc. Maděra, Ing. Král, Ing. Habrová, a nově Ing. Zdeněk Čermák a RNDr. Boris Vrškový.

4/ 2007: ”Improved Food Plant Cultivation and Restoration of Flagship Woodland on Socotra Island – MAB Biosphere Reserve”.

Řešitel: MZLU, donor: CIDA, MZV.

Pavliš, J., Němec, P., Dvořáčková, K. Improved Food Plant Cultivation and Restoration of Flagship Woodland on Socotra Island. Brno. 2007. MSc.

Projekt navázal na aktivity již realizovaných projektů a využil zkušeností souvisejících s pěstováním rostlin jako potravy pro obyvatele ostrova, stejně jako krmiva pro dobytek. V navazujícím projektu bylo přistoupeno jednak k pěstování rostlin pro obživu lidí i dobytka, ale i modifikace zaměření na atraktivní ornamentální rostliny, které jsou v krajině ohrožené a jejichž znovuzavedení do místní krajiny bylo jedním z klíčových cílů projektu. Šlo zejména o zachování in situ místní vlajkové dřeviny Dracaena cinnabari, a to jako možný způsob k přilákání turistů. Základní myšlenka návrhu byla proto dokončit budování slibně se rozvíjejících domácích zahrad tak, aby byla zajištěna potravinová bezpečnost komunity zlepšením dostupnosti ovoce a zeleniny, a za pomoci domorodé komunity započít s praktickou obnovou stromů na původních stanovištích. Výstupy dosažené v rámci třístranného projektu podporovaného CIDA v roce 2006 potvrdily, že stromy a sazenice zeleniny rostou překvapivě poměrně rychle a ochota původních pastevců podílet se na novém způsobu obživy byla velmi pozitivní. Podpora původních domácích zahrad byla řešena bezplatnou distribucí sazenic rostlin (dřevin i zeleniny) a materiálu pro založení zahrad. Do projektu byli zapojeni Doc. Pavliš, Doc. Maděra, Ing. Čermák, Ing. Habrová, a nově Ing. Petr Němec, Ing. Tomáš Holík a Ing. Kristýna Dvořáčková.

5/ 2009-2012: ”Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů – inovace studijních programů LDF MENDELU

řešitel: LDF MZLU/MENDELU, donor: EU – EFS OPVK osa 2.2.

Realizace inovace studijních programů LDF Mendelu v Brně směrem k hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů spočívala v tom, že studenti absolvovali teoretický modul a z absolventů teoretického modulu byli dále vybráni nejlepší do praktického modulu. Teoretický modul byl naplněn různými kurzy, složenými z přednášek členů týmu i zvaných expertů na uvedenou environmentální problematiku tropů a subtropů. Z absolventů byli vybráni adepti na praktický modul dle předem daných kriterií – studijní prospěch, motivační dopis, zdravotní stav a doporučení odborníků. Praktický modul byl realizován na ostrově Sokotra (rep. Jemen) a v poslední třetině projektu ve Vietnamu (z důvodu revoluce v Jemenu). Praktický modul spočíval v účasti studentů na různých environmentálních projektech, které byly připraveny a vedeny jednotlivými členy týmu – lektory. Praktické moduly byly mimo jiné zaměřeny na nové výsadby a zalesňování, propagaci cílů a účelu BR Socotra výrobou propagačních materiálů, environmentální vzdělávání obyvatel ostrova Socotra, měření populační struktury dračinců, kontrolu úspěšnosti stávajících výsadeb a domácích zahrad, testování oplocení výsadeb, hydrologickou studii vybraného povodí, výzkum biodiverzity hmyzu, charakteristiku klimatu ostrova Sokotra, sukcesi podél komunikací, výskyt kadidlovníků a obsah volatilních látek v pryskyřici, půdy ostrova Sokotra, školkařské provozy. Základním cílem projektu bylo pomocí výše popsané inovace studijních programů LDF MENDELU rozšířit odborný záběr absolventů na problematiku managementu přírodních zdrojů tropů a subtropů, zvýšit tak jejich uplatnitelnost na trhu práce. Dílčím cílem projektu bylo také, aby lektoři, členové týmu, získali praktické zkušenosti z rozvojových zemí tropů a subtropů, které budou moci využít při výuce a při akreditaci studijního oboru Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů, což se v průběhu projektu podařilo.

Do projektu byla zapojena řada lektorů MENDELU (doc. Maděra, doc. Pavliš, Ing. Z. Čermák, Ing. Habrová, Ing. Petr Němec, Ing. Drobilová, Ing. Židová, Ing. Jelínek, Ing. Adolt, Ing. M. Čermák, Ing. Úradníček, prof. Koblížek, doc. Buček, doc. Řepka, Ing. Hrubý, ing. Kupec, Ing. Hula, Ing. Purchart, Ing. Svátek, Ing. Matula, Ing. Koutecký, Ing. Šebesta, Ing. Abraham, Ing. Střítecký, Ing. Cafourek, Ing. Houška, Ing. Král, RNDr. Culek, Mgr. Klvač, a jako partneři projektu LIPKA a BR Dolní Morava). Praktických modulů se dále zúčastnilo více než 60 studentů.

6/ 2012-2014: ”Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávání na ostrově Sokotra”.

Řešitel: MENDELU, donor: Česká rozvojová agentura.

Rozvojovým záměrem je podpořit cílovou skupinu obyvatel ostrova Sokotra ve snaze o zvýšení své potravinové bezpečnosti a nutriční kvality stravy a pomocí edukačních aktivit v oblasti drobného zemědělství, zvýšit potravinovou a ekonomickou soběstačnost místní komunity. Budou podporováni další obyvatelé mající zájem založit nebo rozšířit své maloplošné domácí zahrady a také školky produkující sazenice zemědělských plodin i endemických dřevin. Jako modelové objekty a příklad dobré praxe bude sloužit několik založených agrolesnických objektů a celkem asi dvacet školních zahrad. Mezi zapojené experty patří Ing. Habrová, Ing. Z. Čermák, Ing. Němec, Doc. Maděra, Doc. Pavliš, Ing. Lenka Ehrenbergerová, Ing. Irena Hubálková, Ing. Terézia Durdiaková, Ing. Josef Pohořalý a Ing. Shiferaw Alem Munie.

7/ 2015-2016: ”Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra

Řešitel: MENDELU, donor: Česká rozvojová agentura.

Cílem projektu bylo zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky v Jemenské provincii Sokotra prostřednictvím zapojení vysokoškolských pedagogů MENDELU a podpory meziuniverzitní spolupráce. Projekt byl zaměřen na asistenci nově založené vysoké škole Socotra Community College prostřednictvím působení českých učitelů z MENDELU, kteří pomohli SCC vylepšit studijní plány a připravili společně s partnerem nové předměty z oblasti přírodních věd. Studenti též pod vedením učitelů z MENDELU absolvovali navazující terénní exkurze související s vyučovanými předměty. Projekt byl zaměřen i na nákup odborné literatury, vybavení učeben technikou umožňující využití multimediálních prezentací, a asistenci ve vedení závěrečných prací včetně zakoupení potřebného materiálu.

Mezi zapojené experty patřili Ing. Habrová, Ing. Ehrenbergerová, Ing. Němec, Doc. Maděra, Ing. Petr Vahalík, Mgr. Samuel Lvončík, a též několik studentů MENDELU.

8/ 2016-2020: ”Support to the Integrated Programme for the Conservation and Development of Socotra Archipelago”.

Řešitel: Senckenberg Society for Nature Research (SGN), donor: UNEP-GEF.

Od roku 2016 je MENDELU partnerem projektu SGN, který se zabývá zavedením trvale udržitelného hospodaření na ostrově Sokotra a s tím související revizí Master Planu z roku 2000, a také ochranou původních druhů rostlin a živočichů Sokotry, včetně kontroly a eliminace nepůvodních invazních druhů. Řešitelé projektu při jeho realizaci spolupracují s MENDELU, která má v projektu na starosti řešení komponentu 3. Sustainable Land Management/Land Degradation se dvěma hlavními cíli: 3.1 „A community-based strategy for SLM in the Socotra WHS is devised, underpinned by an SLM data baseline“, a 3.2 ‘The SLM strategy is operational and coordinated with the integrated conservation management framework’, a také některých aktivit v rámci cílů: 1 ‘Biodiversity Conservation and Protected Area Management’ a 4.1 ‘Institutional, organizational and individual capacities are strengthened to better manage the environment on Socotra’. Přesná definice úkolů MENDELU v letech 2017-2018 v rámci projektu byla specifikována v dokumentu: Service Contract by and between SGN and MENDELU.