Etiopie

Uplatnění ekonomického a sociálního potenciálu inovovaných produktů ze superpotraviny moringa v Etiopii 2017-2018

Cílem projektu je zahájení výroby a prodeje moringových tablet a moringového oleje v Etiopii. Projekt se nachází v druhém roce realizace a navazuje na studii proveditelnosti z roku 2016, která zhodnotila význam stromu moringa v Etiopii, potenciál tohoto stromu pro rozvoj místních komunit, pro vývoj nových produktů a jejich uplatnění na etiopském i zahraničním trhu, a přispěla tak k rozhodnutí realizovat tento návazný investiční záměr. Pozitivním dopadem projektu je přenos odborného know-how, rozvoj technologií zpracování zemědělských produktů, vytvoření nových pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti na etiopském i zahraničním trhu.

V ČR jsou již na webových stránkcách http://www.mojemoringa.cz dostání bioprodukty z etiopského stromu Moringa stenopetala. Sušené drcené listy moringy pochází z produkce podpořené ženské kooperativy v oblasti Arba Minch (jižní Etiopie). Moringa byla známá svou účinností, léčivým charakterem a uzdravujícími schopnostmi už před tisíci lety. List stromu moringa má vysoký obsah antioxidantů, vitamínů, minerálů a aminokyselin, podporuje přirozenou imunitu, posiluje fyzickou kondici, působí příznivě na krevní tlak i na zažívání a metabolismus, zlepšuje paměť, zpomaluje proces stárnutí buněk, chrání před srdečními příhodami a zvyšuje plodnost.

Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie) 2014-2017

Tento projekt se zaměřuje na ochranu zemědělského půdního fondu v zóně Kembata Tembaro v Regionu Jižních národů, národností a lidu, v rámci současné podpory zemědělské produkce místních drobných farmářů. Stěžejní aktivitou projektu je vybudování zavlažovacího systému určeného k  ochraně lokální zemědělské půdy a intenzifikaci produkce místních farmářských komunit v kebelích  Lesho a Adancho (ve vybraných woredách Kacha Birra a Angacha) prostřednictvím efektivnějšího hospodaření s dešťovou vodou. Vybudování zavlažovacího systému (doplněné o sérii dalších, převážně technických protierozních opatření) je následováno sérií školení zaměřených jednak na samotnou údržbu zavlažovací soustavy, ale zejména na využití nově získaných možností v rámci zemědělské produkce. Projekt počítá se založením dvou na zavlažovací soustavu napojených pokusných polí, o rozloze minimálně 2500 m2, na nichž proběhnou školení v režimu Farmer Field Schools, a následně poslouží místním farmářům i k rozvíjení správných zemědělských praktik (Good Agricultural Practices). Tato školení mají, v návaznosti na vybudování zavlažovacích systémů, také přispět k intensifikaci zemědělské produkce (zejména pěstování zeleniny) a větší šetrnosti k zemědělské půdě v oblasti.

Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Hawassa Zurya Woreda 2014-2016

Cílem projektu je zvýšit ekologickou stabilitu oblasti tří kebelí v Awassa Zuria Woreda prostřednictvím posílení kapacit místních obyvatel, zavedením komplexu protierozních opatření a implementací plánu hospodaření v krajině, a tím zlepšit životní úroveň cca 21 000 obyvatel. Projekt přímo navazuje na předchozí intervenci, kdy postupy osvědčené během realizace předchozího projektu budou implementovány také v sousedních kebelích, kde sama komunita projevila zájem o zapojení do projektu. V degradovaných oblastech budou provedena různá biologická a fyzická opatření na ochranu půdy a vody. V lesní školce budou pěstovány různé druhy stromů, které bude komunita vysazovat na svažitých územích. Rychle rostoucí a ovocné druhy budou distribuovány farmářům k pěstování v domácích zahradách. Zalesňování bude prováděno i přímým výsevem různých druhů stromů, keřů a travin s cílem podpořit hustotu výsadby a urychlit nárůst vegetačního pokryvu degradovaných půd.

Součástí rozvojového projektu je také podpora místních komunit v pěstování stromu Moringa stenopetala a zpracování jejich produktů. Kooperativa sedmnácti žen ve venkovské oblasti kolem Arba Minch sklízí, suší a prodává prášek z drcených moringových listů v bio kvalitě. Zakoupit si moringové produkty a podpořit tak tento ženský spolek je možné i v ČR přes webové stránky http://www.mojemoringa.cz

Ochrana půdy a vodních zdrojů v Regionu jižních národů, národností a lidu 2010-2012

p1070709p1070712

Realizace projektu byla zahájena na podzim 2010. Projekt je zaměřen na spolupráci v oblasti ochrany půdy, zvláště před erozí, ochrany a rozvoje vodních zdrojů a zvýšení úrovně sanitace. Projektové aktivity zahrnují implementaci dvou hlavních skupin opatření, a to protierozních a vodohospodářských. Správná aplikace těchto opatření přispěje ke zvýšení ekologické stability daného území, zlepšení vodohospodářské a hygienické situace a zvýšení potravinové bezpečnosti místních obyvatel. Teritoriálně je projekt zacílen na území okresů Awassa Zuriya Woreda a Alaba Special Woreda v SNNPR. Protierozní opatření jsou aplikována v okrese Awassa Zuriya Woreda na území kebelí Lebu Koromo a Umbullo Kajima, kde navazují na výstupy předchozích projektů ZRS ČR. Prakticky práce při zavádění protierozních opatření zahrnují následující soubory aktivit: zhodnocení aktuálního stavu degradace půdy a identifikace nejrizikovějších oblastí z hlediska náchylnosti k půdní erozi, navržení konkrétních protierozních opatření, nákup semen a materiálu nutného pro vypěstování a výsadbu sazenic, vypěstování sazenic v lesní školce založené v rámci předchozího projektu ZRS ČR, výsadba sazenic, aplikace technických protierozních opatření. 

Vodohospodářská část projektu je realizována v okrese Alaba Special Wereda, kde vodohospodářská opatření obsahují následující soubor činností: zhodnocení možnosti rehabilitace 9 nefunkčních vrtů, oprava min. 3 nefunkčních vrtů, rozšíření distribučního systému pitné vody o další distribuční místa a prodloužení vodovodu, zřízení min. 12 záchytných systémů dešťové vody, výstavba min. 12 latrín a umýváren, a nákup a distribuce min. 5 000 hygienických souborů (mýdla, kanystry).  V průběhu celé tříleté realizace projektu kontinuálně probíhá osvětová činnost. V červenci 2011 byla vodohospodářská část projektu rozšířena o další výstup a došlo k navýšení financování. V průběhu realizace projektu vyvstala potřeba dalšího zvýšení kapacit regionálního Water Resources Bureau. V rámci nového výstupu byly dodány měřící sady pro technickou analýzu vrtaných studní včetně zaškolení obsluhy a transferu know-how. V  roce 2012 byly projektové aktivity dokončeny.

proposal is situated to south Ethiopia, to one of its federal states SNNPR in the districts Awassa Zuriya Wereda & Alaba Special Wereda, especially kebeles: Lebu Koromo, Umbullo Kajima, Choroko, Hamata, Rokenene Teffo, Kobo Chobarre, Tuka, Yato Barho, Besheno, Simbita a Bendo, reflecting the original contract document letting. General development goal is to deal with poverty eradication, nature protection and improvement of the general health conditions of the rural population. In particular, the project aims are oriented on the application of specific measures to enhance soil protection against water erosion and to support water management and technical education of target communities. In the course of project duration following outputs will be generated: soil protection remedial measures evaluated and realized in the wider AZW region, tree saplings supply provided and out-planted, selected community water boreholes reconditioned in ASW region, water distribution & water catchment facilities enlarged, construction of the toilet facilities provided and distribution of special hygiene sets supplied throughout the village areas. Role of the Mendel University team experts during the project implementation is management supervision and methodological, administrative, technical & fund backing. Local expert partners will continuously lead the project in the localities of interest, hiring the builder forces, partially guiding and supervising the field work and steering workers training. As a consequence local indigenous community will win direct practical experience with the operation and functioning of the provided project technologies & strategies to contrive sustainable landscape husbandry, creating the prerequisites for the project ideas success in the long-term time scale.